top of page

Regulamin Polskiej Katolickiej Szkoły im. Ferdynanda

 

Regulamin jest załącznikiem do Statutu Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda w Chicago. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej mają obowiązek zapoznania się z treścią Regulaminu Szkoły i stosowania się do jego zasad.

 

Dane adresowe szkoły:

a) nazwa : POLSKA KATOLICKA SZKOŁA IM. ŚW. FERDYNANDA

b) adres strony facebookowej: Polska Szkola im. Sw. Ferdynanda

c) numer szkolnego telefonu: 773-945-0505

d) adres email: szkolaswferdynanda@gmail.com

e) adres strony internetowej: https://www.saintferdinandpolishschool.org/

 

Wstęp

 

1. Szkoła nie zwraca poniesionych opłat przez rodziców/prawnych opiekunów.

2. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z uiszczeniem opłat za edukację i dostarczeniem kopii wymaganych dokumentów. Opłata za edukację nie zawiera opłat za podręczniki. Szkoła sprowadza podręczniki dla każdego ucznia zgodnie z wybraną podstawowa programową i rozkładem materiału w szkole, a rodzic jest zobowiązany zapłacić za te podręczniki przed rozpoczęciem nauki. Rodzeństwo w szkole może przekazać sobie wzajemnie podręcznik (z wyjątkiem zeszytu ćwiczeń), pod warunkiem, że jest on aktualny i w dobrym stanie.

3. W szkole nie odbywają się dyżury pełnione przez rodziców, ale rodzic ponosi opłatę za dyżury, która wliczona jest w całoroczną opłatę za edukację.

4. Zapisanie dziecka do szkoły jest równoznaczne z przestrzeganiem wszystkich zasad Regulaminu Szkoły i wyrażeniem zgody na fotografowanie i filmowanie oraz umieszczanie zdjęć i nagrań w mediach polonijnych, mediach społecznościowych, na stronach internetowych szkoły.

5. Rodzice uczniów szkoły składają wniosek o legitymację szkolną dla swojego dziecka na dany rok szkolny, lub na jej przedłużenie.

6. Szkoła realizuje podstawę programową dla placówek polonijnych oraz program polskiej szkoły poparty treściami autorskimi nauczycieli, szkolnymi publikacjami i wydarzeniami ponadprogramowymi w zakresie nauki języka polskiego jako drugiego, historii, geografii, religii oraz tradycji, obyczajowości, polskiej kultury i szeroko pojętej polskości.

7. Uczniowie na zakończenie danego etapu kształcenia otrzymują świadectwa szkolne.

8. Szkoła podlega wyższej instancji jaką jest Zrzeszenie Nauczycieli Polskich w Ameryce, dotyczy to programu i regulaminów oraz z innymi instytucjami w kraju.

 

Nabór do szkoły

 

Szkoła prowadzi nabór nowych uczniów do szkoły w ustalonych terminach uzgodnionych przez Dyrekcję Szkoły podanych do publicznej wiadomości na witrynie internetowej szkoły. Przybliżony termin naboru to luty/ marzec/ kwiecień/maj/czerwiec w każdym roku szkolnym. Szkoła zastrzega sobie prawo powtórnego naboru, o którym poinformuje rodziców. Podczas naboru rodzice przyszłych uczniów wypełniają formularz/Kartę Rejestracyjną przyjęcia dziecka do szkoły i zapoznają się z Regulaminem Szkoły. Dodatkowo rodzice uiszczają pełną opłatę w wysokości ustalonej za każde dziecko na poczet opłaty szkolnej.

 

II Termin i czas trwania zajęć

 

Nauka w szkole odbywa się w dwóch semestrach. Zajęcia w szkole odbywają się przez 33 soboty określone szkolnym kalendarzem, udostępnionym do wglądu dla wszystkich osób zainteresowanych z początkiem każdego roku szkolnego. Pierwsza sobota rozpoczęcia zajęć szkolnych stanowi Rozpoczęcie Roku Szkolnego i pierwsze zajęcia lekcyjne. Sobota, w której następuje zakończenie roku szkolnego obejmuje rozdanie świadectw. W tym dniu nie odbywają się już zajęcia lekcyjne, ale szkoła zastrzega sobie prawo rozdania świadectw w ostatnią sobotę zajęć lekcyjnych po zajęciach lekcyjnych.

 

Rok szkolny rozpoczyna się we wrześniu. Szkoła zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w kalendarzu szkolnym.

 

Plan lekcji:

 

8.30-11.30 Zajęcia szkolne dla uczniów klas 0-8 i przedszkole

8:30-12.15 Zajęcia szkolne dla liceum

 

III Uczniowie

 

Prawa uczniów

 

1. Uczniowie mają prawo do bycia traktowanym przez całą społeczność szkolną z godnością i szacunkiem oraz w sposób nienaruszający ich godność osobistą.

2. Uczeń ma prawo do poszanowania swojego godnego imienia, własności osobistej bez względu na kolor skóry (rasę), wyznanie religijne, narodowość i pochodzenie społeczne.

3. Uczeń ma prawo do nietykalności osobistej.

4. Uczeń ma prawo do opieki wychowawczej i warunków pobytu w szkole zapewniających mu bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy psychicznej i fizycznej.

5. Uczeń ma prawo do korzystania z porad w przypadku zaistnienia problemów natury szkolnej bądź rodzinnej.

6. Uczeń ma prawo do nieujawniania informacji dotyczących jego spraw osobistych i indywidualnych wyników w nauce oraz w zachowaniu.

7. Uczeń ma prawo do informacji na temat zakresu wymagań z przedmiotów nauczania na poszczególne poziomy.

8. Uczeń ma prawo zwracania się do nauczycieli o dodatkowe wyjaśnienie niezrozumiałych dla niego treści programu nauczania.

9. Uczeń ma prawo do edukacji, do korzystania z oferty edukacyjnej placówki włącznie z zajęciami pozalekcyjnymi (jeżeli w danym roku szkolnym takie zajęcia mają miejsce i jeżeli będzie dla niego miejsce w danej grupie zajęć). Ilość osób w grupie zależna jest od rodzaju zajęć i ustala ją dyrektor szkoły. Zajęcia pozalekcyjne odbywają się za dodatkową opłatą, którą ustala się na początku wprowadzenia zajęć w danym roku szkolnym.

10. Uczeń ma prawo do korzystania z pomocy edukacyjnych będących własnością szkoły, jeżeli szkoła posiada takie pomoce i za zgodą nauczyciela, i w niektórych przypadkach pod nadzorem nauczyciela.

 

Obowiązki uczniów

 

1. Dokładnie z pomocą rodziców/ opiekunów prawnych zapoznać się z Regulaminem Szkolnym i stosować się do jego wszystkich zasad.

2. Przychodzić punktualnie i regularnie na zajęcia szkolne.

3. Uczeń nie może być klasyfikowany na zakończenie roku szkolnego, jeżeli ma poniżej 40% frekwencji na zajęciach szkolnych.

4. Uczniowie mają obowiązek odrabiania pracy domowej i przygotowywania się do zajęć szkolnych. W wypadku nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych, ma on obowiązek korzystając z pomocy rodziców, nadrobienia zaległego materiału i odrobienia pracy domowej we własnym zakresie.

5. Jeżeli uczeń ma poniżej 40% obecności na zajęciach szkolnych w danym semestrze, dyrekcja szkoły może podjąć decyzję o skreśleniu go z listy uczniów nawet w trakcie trwania roku szkolnego.

6. Każda nieobecność ucznia w szkole musi być pisemnie usprawiedliwiona przez rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, na kolejnych szkolnych zajęciach.

7. Uczeń ma obowiązek czynnego uczestniczenia w zajęciach szkolnych oraz w organizowanych uroczystościach szkolnych. 8. Uczeń zobowiązuje się do utrzymania czystości w szkole (w klasach, na korytarzach, w toaletach, na placu szkolnym i we wszystkich innych pomieszczeniach, które są przedmiotem ich użytku, z których korzystają uczniowie) oraz do poszanowania budynku szkoły.

9. Uczeń ma obowiązek uczęszczania na zajęcia szkolne w schludnym, czystym stroju, odpowiednim do warunków atmosferycznych.

10. Uczeń ma prawo do posiadania swojego drugiego śniadania w przypadku przyjmowania leków i butelki wody.

11. Uczniowie nie przynoszą soków, orzechów, słodyczy, jogurtów – płynnego śniadania, napojów w puszkach . Wyjątkiem jest butelka wody.

12. Uczeń ma obowiązek przestrzegania poleceń nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i osób sprawujących pieczę nad bezpieczeństwem uczniów podczas przerwy.

13. Uczeń ma obowiązek zachować szacunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły oraz osób będących na terenie placówki, a także swoich kolegów i koleżanek oraz wszystkich uczniów w szkole.

14. Uczeń ma obowiązek godnie reprezentować szkołę wewnątrz i na zewnątrz.

15. Uczeń ma obowiązek bycia koleżeńskim i opiekuńczym w stosunku do młodszych.

16. Uczeń ma obowiązek posiadania osobnych zeszytów do danych przedmiotów (szczegółowych informacji w tej kwestii udzielają nauczyciele prowadzący klasy) i własnych podręczników, zgodnych z podstawą programową, obowiązującą w danym roku szkolnym, sprowadzonych przez szkołę i zakupionych w szkole przez rodzica oraz własnych przyborów szkolnych.

17. Uczeń ma obowiązek szanować książki, które są własnością ucznia oraz materiały edukacyjne i pomoce naukowe, które stanowią własność szkoły. W przypadku zagubienia lub zniszczenia mienia szkoły polskiej lub wyposażenia mienia szkoły angielskiej, koszt poniesionych strat ponoszą rodzice ucznia. W przypadku, jeżeli nie znajdzie się sprawca szkody, koszty będą podzielone pomiędzy wszystkich rodziców (w klasie/ w szkole).

18. Uczeń ma obowiązek korzystania ze sprzętu szkolnego tylko za zgodą i pod nadzorem nauczyciela.

19. Uczeń ma obowiązek komunikowania się z innymi uczniami i z gronem pedagogicznym w języku polskim, aby podnosić swój poziom języka i cały czas uczestniczyć w progresywnym jego rozwoju

20. Po zakończeniu zajęć szkolnych uczeń, który nie bierze udziału w zajęciach dodatkowych – pozalekcyjnych ma obowiązek opuszczenia budynku i terenu szkoły wraz z rodzicem lub opiekunem prawnym.

 

Uczniom nie wolno

 

1. Opuszczać budynku szkolnego i terenu szkoły podczas zajęć w szkole, chyba, że ma to miejsce pod opieką rodziców/ prawnych opiekunów po uprzednim poinformowaniu nauczyciela prowadzącego klasę lub Dyrekcji Szkoły.

2. Jeść i pić podczas lekcji, z wyjątkiem wody z plastikowych, zamykanych pojemników/ butelek.

3. Przynosić napojów w szklanych opakowaniach, puszkach, orzechów, słodyczy.

4. Żuć gumy na terenie szkoły.

5. Przynosić telefonów komórkowych, gier elektronicznych, sprzętu elektronicznego oraz innych cennych dla ucznia przedmiotów (z wyjątkiem np. instrumentów muzycznych, jeżeli uczeń uczestnicy w zajęciach dodatkowych mających miejsce w danym roku szkolnym). Jeżeli istnieje sytuacja, że dziecko z jakiś ważnych powodów przynosi do szkoły telefon komórkow lub inne prywatne rzeczy, zabawki niezwiązane z edukacją, czyni to na swoją odpowiedzialność i odpowiedzialność swoich rodziców.

6. W żadnym wypadku uczniom nie wolno korzystać z telefonów komórkowych podczas zajęć w szkole, dotyczy to zarówno lekcji, jak i przerwy. W przypadku używania telefonu lub jakiegokolwiek sprzętu elektronicznego przez ucznia podczas lekcji, nauczyciel ma prawo ten telefon/sprzęt skonfiskować, a następnie przekazać go Dyrekcji Szkoły.

7. Uczeń za posiadanie i używanie telefonu na terenie szkoły ponosi karę w wysokości $20 dolarów, po uiszczeniu opłaty telefon zostaje zwrócony rodzicom.

8. Uczniom nie wolno używać deskorolek, łyżworolek, skuterów, hulajnóg itp. ze względu na bezpieczeństwo w szkole.

9. Nie wolno przynosić/ przyprowadzać zwierząt do szkoły.

10. Nie wolno posiadać, ani używać alkoholu, tytoniu, papierosów elektronicznych narkotyków lub jakichkolwiek używek na terenie szkoły oraz być pod ich wpływem, a także nie wolno posiadać broni palnej oraz wszelkiego rodzaju noży, scyzoryków lub innych ostrych narzędzi.

11. Uczniom nie wolno stosować jakiejkolwiek przemocy psychicznej/fizycznej wobec innych uczniów w szkole, nauczycieli, Dyrekcji Szkoły i kogokolwiek, kto znajduje się na terenie szkoły.

12. Uczniom nie wolno używać wulgarnego słownictwa, obrażać kogokolwiek, wywierać na kimkolwiek presję, zachowywać się niestosownie wobec innych.

 

Kary

 

Uczeń będzie karany za postępowanie niezgodne z Regulaminem Szkoły, wówczas, gdy:

 

1. uniemożliwia nauczycielowi prowadzenia lekcji i utrudniania zdobywanie wiedzy innym uczniom

2. ma lekceważący i arogancki stosunek do Dyrekcji Szkoły, nauczycieli i innych pracowników szkoły

3. dopuszcza się stosowania przemocy fizycznej (wdawanie się w bójki i podżeganie do nich) i psychicznej wobec nauczycieli i innych uczniów lub kogokolwiek na terenie szkoły (zastraszanie, wymuszanie, wyśmiewanie, poniżanie, izolowanie)

4. demoralizuje innych uczniów (daje zły przykład, namawia do negatywnych zachowań, sam używa lub namawia innych do używania wulgarnego słownictwa)

5. przynosi na teren szkoły przedmioty lub środki zagrażające zdrowiu i życiu (tytoń, narkotyki, alkohol, jakiekolwiek zabronione substancje odurzające, broń ostra/palna itp.)

6. dewastuje mienie szkolne i własności innych osób

7. używa podczas zajęć telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych rozpraszających uwagę (konsole do gry, komputery, mechaniczne zabawki itp.)

 

Nagrody i wyróżnienia

 

Uczeń może być wyróżniony i nagrodzony, gdy:

 

1. osiąga bardzo dobre wyniki w nauce i wzorowe zachowanie

2. ma 100% frekwencję podczas zajęć szkolnych

3. wyróżnia się aktywną pracą społeczną na rzecz szkoły i środowiska

4. bierze udział w konkursach oraz reprezentuje szkołę na zewnątrz

5. systematycznie pomaga potrzebującym (pomoc w nauce, lub inne pozytywne działania świadczące o wrażliwości na krzywdę innych)

 

Rodzaje nagród i wyróżnień

 

1. Dyplom.

2. List pochwalny do rodziców.

3. Nagroda rzeczowa.

4. Wyróżnienie na forum szkoły/klasy.

 

IV Postępowanie dyscyplinarne

 

1. Wszystkie skargi dotyczące szkoły należy zgłaszać do Dyrekcji Szkoły – Polskiej Katolickiej Szkoły im. św. Ferdynanda w Chicago.

2. Nieprzestrzeganie Regulaminu Szkoły może spowodować następujące konsekwencje:  

                a) zwrócenie uwagi uczniowi przez nauczyciela

                b) powiadomienie o zachowaniu ucznia Dyrekcji Szkoły 

                c) rozmowę ucznia z Dyrekcją Szkoły

                d) wezwanie na rozmowę do szkoły rodziców lub opiekunów ucznia

                e) zawieszenie ucznia w prawach do korzystania z zajęć na 2, 3 tygodnie

                 f) w niektórych przypadkach, na skutek decyzji Dyrekcji Szkoły i Proboszcza uczeń może zostać usunięty ze szkoły                         w trybie natychmiastowym.

3. W przypadku posiadania przez ucznia lub użycia przez niego broni białej, albo posiadania lub używania prawnie zabronionych używek (tytoniu, alkoholu, narkotyków), powiadomiona zostanie policja, a uczeń zostanie dyscyplinarnie usunięty ze szkoły.

 

V Rodzice zobowiązani są:

 

1. do przyprowadzania dzieci do szkoły i do odbierania dzieci po zajęciach szkolnych na czas oraz do pisemnych deklaracji, na których wpisują imię i nazwisko osoby, która będzie odbierała dziecko ze szkoły

2. do zapoznania siebie i dzieci z Regulaminem Szkoły oraz do jego przestrzegania

3. do systematycznego sprawdzania postępów dziecka w nauce

4. do pomagania dziecku w odrabianiu zadań domowych

5. do pisemnego usprawiedliwiania spóźnień i nieobecności dziecka w szkole

6. odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka do czasu rozpoczęcia pierwszej lekcji w szkole, która rozpoczyna się o 8:30. 7. do niezwłocznego poinformowania szkoły o zmianie adresu, numeru telefonu lub danych personalnych rodzica lub dziecka 8. do zapoznawania się z komunikatami i szkolnymi informacjami na bieżąco, które wysyłane są do rodziców na email oraz umieszczane na stronie Facebook szkoły

9. do uregulowania opłat za szkolę w terminach i kwotach wyznaczonych Regulaminem Szkoły

10. do natychmiastowego pokrywania/ uiszczania opłat za szkody materialne wyrządzone przez swoje dzieci

11. do pisemnego upoważnienia innego dorosłego w celu odbioru dziecka ze szkoły

12. do regularnego posyłania dziecka na zajęcia w szkole sobotniej

13. do pomocy w organizowaniu uroczystości szkolnych, imprez okolicznościowych

14. Uczniowie, których rodzice nie uiszczą opłaty za szkołę w odpowiednim terminie, będą automatycznie skreśleni z listy uczniów. W przypadku opóźnień w zapisach do szkoły po ustalonej dacie, rodzice zobowiązują się do uiszczenia opłat z karą, 100 dolarów za każdy rozpoczęty miesiąc opóźnienia.

15. W sytuacji skrajnej, (losowej ) istnieje możliwość rozłożenia płatności na dodatkowe raty, ale po uprzednim złożeniu przez rodzica podania do Dyrekcji Szkoły. Podanie musi zawierać dokładne uzasadnienie prośby i potrzebną dokumentację.

16. Rodzice są zobowiązani do poinformowania Dyrekcji Szkoły o chorobach przewlekłych dziecka, specjalnych potrzebach dziecka, na stałe przyjmowanych przez niego lekach. Dyrekcja może odmówić podawania leków dziecku w czasie jego pobytu w szkole. Wówczas obowiązek uregulowania tej kwestii spoczywa na rodzicach ucznia.

 

VI Opłaty

 

Opłaty za edukację w szkole wraz z dyżurem należy dokonywać bezpośrednio na konto szkoły przelewem z konta osobistego, gotówką lub czekiem zgodnie z terminami określonymi w Regulaminie Szkoły jednorazowo w całości. Dokonując opłaty należy podać imię i nazwisko dziecka.

 

Dziecko ma zagwarantowane miejsce w szkole tylko wówczas, gdy Rodzice uiszczą opłaty w wyznaczonych kwotach nie przekraczając terminów opłat, zgodnie z Regulaminem Szkoły lub jednorazowo, ale w całości. Szkoła nie zwraca poniesionych opłat po upływie miesiąca nauki czyli po 1 października. W przypadku rezygnacji do końca września , szkoła zatrzymuje $200 dolarów z płatności na koszty administracyjne.

 

Wysokość opłat:

               $720 za jedno dziecko

               $1030 za dwoje dzieci

               $1130 za troje i więcej dzieci

 

               Powyższe stawki zawierają opłatę za lekcje religii oraz opłatę za dyżur.

 

Do wszystkich opłat niewpłaconych w terminie szkoła nalicza karę w wysokości $100 z każdym rozpoczętym miesiącem spóźnienia.

1. Uczniowie, których rodzice zgodnie z Regulaminem Szkoły wnieśli opłaty za edukację swoich dzieci w danym roku szkolnym, mają zagwarantowane miejsce w szkole dla swoich dzieci.

2. Miejsce w danej klasie przydzielane jest uczniowi przez Dyrekcję Szkoły – rodzic nie podejmuje decyzji, nie wybiera klas podobnie, jak w szkołach amerykańsakich miejsca dla swojego dziecka w wybranej, upatrzonej przez siebie klasie, do której uczęszczają koleżanki/ koledzy ucznia lub w klasie wybranego przez siebie nauczyciela

3. Pisemne zgłoszenie rezygnacji dziecka z nauki w placówce powinna zawierać: imię i nazwisko dziecka, datę urodzin, powód rezygnacji oraz podpis rodzica/ opiekuna prawnego.

4. Pisemne zgłoszenie o rezygnacji wraz z uzasadnieniem należy składać w biurze szkoły W przypadku rezygnacji z nauki, nawet chwilę po dokonaniu zapisów dziecka do szkoły, szkoła nie zwraca kosztów.

5. Szkoła nie zwraca kosztów nauki w przypadku sytuacji losowych, niezamierzonych, kiedy nie mogą odbyć się zajęcia. W sytuacjach wyjątkowych szkoła podejmie wysiłki w celu uzupełnienia zajęć, które nie odbyły się w wyniku sytuacji klęsk losowych.

6. W przypadku zamknięcia szkoły spowodowanego pandemią, czy inną sytuacją losową, szkoła zastrzega sobie prawo natychmiastowej kontynuacji realizacji nauczania w formie zajęć online.

 

VII Nagle przypadki zdrowotne

 

W przypadku, gdy dziecko ulegnie wypadkowi, rodzice zostaną o tym natychmiast poinformowani. Przy małych obrażeniach dziecko zostanie opatrzone przez pracowników szkoły. Przy obrażeniach wymagających pomocy lekarskiej, zostanie wezwana karetka pogotowia. Nauczyciele, Dyrekcja Szkoły, Asystenci Nauczycieli i inni Pracownicy Szkoły nie podają żadnych leków dzieciom.

 

IX Teren szkoły i parking

 

1. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania kodeksu drogowego podczas przywożenia i odbierania dzieci.

2. Zabrania się zatrzymywania na białych zygzakowatych liniach „nawet na krótką chwilę”, na przejściach dla pieszych oraz podjazdach, obniżonych krawężnikach do prywatnych posiadłości w sąsiedztwie szkoły.

3. Rodzice i dzieci proszeni są o utrzymanie porządku na terenie szkoły.

4. Rodzicom nie wolno przebywać w budynkach szkolnych, z wyjątkiem boiska szkolnego podczas przyprowadzania i odbioru dzieci.

5. Nie wolno wprowadzać zwierząt na teren szkoły.

6. Nie wolno rzuć gumy na terenie szkoły.

7. Prawo wjazdu na szkolny parking (jeżeli jest miejsce) mają tylko i wyłącznie nauczyciele, rodzice, Dyrekcja Szkoły oraz pracownicy szkoły.

8. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz handlu obwoźnego, rozdawania ulotek, reklamowania prywatnych działalności zarobkowych lub charytatywnych, czy jakichkolwiek innych bez wcześniejszego powiadomienia o tym i uzyskania zgody ze strony Dyrekcji Szkoły.

9. Na terenie szkoły obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu, używania narkotyków i jakiejkolwiek broni.

bottom of page