top of page
Sign Up

Statut Szkoły

POLSKA KATOLICKA SZKOŁA IM. ŚW. FERDYNANDA – STATUT

 

Artykuł 1 – Postanowienia ogólne

1.1 Organizacja nosi nazwę: Polska Katolicka Szkoła im. Św. Ferdynanda, odtąd zwana „szkołą”. Angielska nazwa St. Ferdinand Polish Catholic School.

1.2 Szkoła jest częścią parafii św. Ferdynanda, Archidiecezja Chicago. Siedziba szkoły znajduje się pod adresem 3131 N. Mason, Chicago Illinois 60634.

1.3 Bezpośredni nadzór nad szkołą sprawuje aktualnie pełniący funkcję – proboszcz parafii sw.Ferdynanda.

1.4 Szkoła jest instytucją niedochodową o charakterze edukacyjno- wychowawczym. Kształci i wychowuje w tradycji i kulturze polskiej w duchu wiary i etyki katolickiej.

1.5 Edukacja prowadzona jest w stystemie oświatowym polonijnych szkół sobotnich, może uwzględnać propozycje Zrzeszenia Nauczycieli Polskich w Ameryce.

Artykuł 2 – cele szkoły

2. 1. Formowanie młodych umysłów w duchu religii katolickiej, ukazujące sytnezę wiary i kultuy poprzez:
– katechezę
– inne sposoby formacji religijnej.

2.2. Kształtowanie młodego pokolenia Polonii, odpowiedzialnego za kultywowanie Dziedzictwa Narodowego Polskiego poprzez:
– nauczanie jezyka polskiego, historii i geografii Polski
– przekazywnie i pielęgonowanie polskich tradycji i kultury w duchu patriotycznym.

2.2 Propagowanie dobrego imienia Polonii w Stanach Zjednoczonych poprzez:
– budzenie w uczniach dumy z polskiego pochodzenia oraz wpajanie szacunku do innych kultur i narodowości
– kształtowanie postaw odpowiedzialnego zangażowania się w życie Polonii.

Artykuł 3 – społecznośc szkolna

3. 1 Społeczność polskiej szkoły tworzą:

a) Zarząd szkoły
– Zarząd szkoły prowadzi sprawy organizacyjne i administracyjne, wynikające z zadań i celów szkoły.
b) Rada Pedagogiczna
– Rada Pedagogiczna pełni funkcję dydaktyczno – wychowawczą, jej kompetencje określa regulamin Rady Pedagogicznej.
– Do Rady Pedagogicznej należą nauczyciele pracujący aktualnie w szkole

c) Dzieci i młodzież uczęszczająca do szkoły
– Do szkoły przyjmowane są dzieci niezależnie od narodowości i religii, pod warunkiem, że rodzice akceptują wartości proponowane przez szkołę, a dzieci są w stanie sprostać wymaganiom językowym.
– Prawa i obowiązki ucznia są regulowane regulaminem szkoły

d) Rodzicie i prawni opiekunowie dzieci i młodzieży uczęszczającej do szkoły
– Rodzice i prawni opiekunowie mają prawo brania udziału w dyskusjach i głosowaniu na Walnym Zebraniu Szkoły, zgłoszenia swojej kandydatury do trójki klasowej oraz do Komitetu Rodzicielskiego
– Szczegółowe prawa i obowiązki rodzica określa regulamin szkoły
e) Komitet Rodzicielski
– Komitet Rodzicielski jest organem pomocniczym Zarządu Szkoły o charakterze społecznym i stanowi reprezentację wszystkich rodziców i prawnych opiekunów uczniów uczęszczających do szkoły

f) Pracownicy administracji i instruktorzy zajęc pozalekcyjnych
– Osoby zatrudnione przez szkołę do wyznaczonych zadań

g) Członkowie honorowi
– Członkostwo honorowe nadawane jest na podstawie decyzji Zarządu Szkoły za wybitne zasługi na rzecz szkoły. Członkowie honorowi mają prawo uczestniczenia i głosowania na Walnym Zebraniu szkoły.

3. 2 Ze społeczności szkoły można być usuniętym w przypadku świadomego i celowego działania na szkodę szkoły, parafii lub środowiska polonijnego.

Artykuł 4 Struktura Zarządu Szkoły

4.1 W skład Zarządu szkoły wchodzą:
a) Ksiadz probszcz parafii św. Ferdynanda
– W wypadku braku znajomości j polskiego, ks. prob. może delegować polskiego księdza pracującego w par. św. Ferdynanda
b) Dyrektor szkoły (mianowany jest przez ks. proboszcza)
c) Koordynator katechezy (mianowany jest przez ks. proboszcza)
d) Przedstawiciel nauczycieli liceum (mianowany jest przez dyrektora szkoły)
e) Przedstawiciel nauczycieli klas V – VIII (mianowany jest przez dyrektora szkoły)
f) Przedstawiciel nauczania początkowego (mianowany jest przez dyrektora szkoły)
g) Przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego (wchodzi do zarządu z urządu)
h) Zastępca przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego (wchodzi do zarządu z urzędu)

4.2 Zarząd jest zatwierdzany przez ks. poroboszcza przed rozpoczęciem każdego roku szkolnego.

Artykuł 5 Kompetencje Zarządu szkoły

5.1 Zarząd szkoły odpowiada za wszystkie działania organizacyjne i administracyjne wynikające z zadań i celów szkoły. Do zadań zarządu należy:
– opiniowanie wszelkich wniosków dyrektora szkoły i przedstawiane własnych
– opiniowanie i zatwierdzanie budżetu przedstawionego przed dyr. szkoły (ustalenie wysokości wynagrodzeń dla pracowników szkoły, tworzenie lub likwidacja etatów
administracyjnych itp.)
– powoływanie i rozwiązywnaie komitetów do wykonania określonych zadań

5.2 Ks. proboszcz przewodniczy Zarządowi Szkoły i jest najwyższą władzą szkoły.
Kompetencje ks. proboszcza:
– wyznacza zasadnicze kierunki działania i funkcjonawania szkoły
– mianuje dyrektora szkoły i koordynatora katechezy
– zatwierdza decycje dyrektora o zatudnieniu lub zwolnieniu nauczycieli i innych pracowników szkoły
– podejmuje ostateczne decyzje i kontroluje działanie szkoły
– zatwierdza wybory do Komitetu Rodzicielskiego
– bierze udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej
– jest członkiem komisji egzaminów maturalnych

5.3 Dyrektor szkoły nadzoruje realizację zadañ dydaktycznych, wychowawczych i administracyjnych szkoły oraz koordynuje działania członków Zarządu Szkoły. Szczegółowe kompetencje dyrektora szkoły:
– reprezentuje Polską Katolicką Szkołę im. Św. Ferdynanda
– współpracuje z ks. proboszczem i przestawia mu raporty z działalności szkoły, konsultuje wszelkie ważniejsze decyzje personalne i finansowe
– współpracuje z Komitetem Rodzicieskim
– przewodniczy Radzie Pedagogicznej
– zwołuje i przewodniczy zebraniom Zarzadu szkoły
– odpowiada za dobór kadry nauczycielskiej i pracowników administracji oraz odpowiednią dokumentację
– sprawuje nadzór pedagogiczny nad pracą nauczycieli (włącznie z katechetami)
– nagradza i udziela nagan nauczycielom i pracownikom szkoły
– czuwa nad realizają programu nauczania i wprowadzaniu nowych kierunków rozwoju szkoły
– przygotowuje budżet szkoły do zatwierdzenia przez zarząd szkoły
– dysponuje środkami określonymi w budżecie szkoły i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie
– przygotowuje sprawozdania z działalności szkoły
– odpowiada za kompletowanie dokumentów dla Board Education oraz za korespondencję szkoły
– zapewnia prawidłowe przechowywanie dokumentów, kontroluje spisywane protokoły i kronikę szkolną
– w razie nieobecności w szkole wyznacza zastępcę

5.4 Kompetencje koordynatora katechezy:
– odpowiada za przygotowanie i realizację programu nauczania religii
– organizuje Msze św. szkolne, rekolekcje i inne wydarzenia religijne w szkole
– zwołuje i przewodniczy spotkaniom katechetów
– weryfikuje kwalifikacje katechetów
– przygotowuje sprawozdania katechetyczne dla Archidiecezji
– koordynuje formy przygotowañ do sakramentów świętych
– odpowiada za formę i treść egzaminu maturalnego z religii
– uczy katechezy (przynajminiej jedną godzinę lekcyjną w sobotę)
– w sprawach administracyjnych podlega dyrektorowi szkoły

5.5 Nauczyciele koordynatorzy poszczególnych oddziałow współpracują z dyrektorem szkoły w
zakresie:
– opiniowania podręczników i programów nauczania
– przeprowadzania testów kwalifikujących uczniów na właściwe poziomy nauczania
– koordynowania konkursów wewnątrz szkolnych i pozaszkolnych oraz ustalania nagród dla
ucznów
-koordynowania uroczystości i wydarzeñ szkolnych w poszczególnych grupach wiekowych
-informowania nauczycieli o decyzjach zarzadu
-mają prawo organizowania dodatkowych spotkań dla nauczycieli
-koordynator liceum opiniuje pytania maturalne

5.6 Przewodniczacy Komitetu Rodzicielskiego:
– koordynuje prace Komitetu i odpowiada za wszystkie jego działania w sprawach gospodarczych i administracjnych
– bierze udział w zebraniach Zarzadu i przekazuje uchwały i postanowienia Komitetowi
– dwa razy w roku sprawdza finanse szkoly

5. 7. Zastępca przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego
– współpracuje z przewodniczącym komitetu
– dwa razy w roku sprawdza finanse szkoły

Artykuł 6 Pracownicy szkoły

6.1 Wszyscy nauczyciele i pracownicy administracyjni zatrudniani są na jeden rok, na podstawie podania o zatrudnienie. Do zatrudniania upoważnony jest dyrektor szkoły, jego decyzje zatwierdza proboszcz.

6.2 Dyrektor szkoły jest zatrudniany przez ks. proboszcza na okres trzech lat.

6.3 Zatrudnienie na stanowisko nauczyciela odbywa się na postawie posiadanych kwalifikacji i praktyki w zawodzie nauczyciela. Obowiazki i prawa nauczycieli określa regulamin nauczyciela.

6.4 Pracownicy administracji zatrudniani są w zależności od potrzeb szkoły. Obowiazki reguluje umowa o pracę i aneks.

6.5 Nauczyciele i inni pracownicy szkoły powinni reprezenować chrzescijanskie zasady w przekonaniach i praktyce codzienego życia.

6.6 Wszyscy zatrudnieni w szkole otrzymują wynagrodzenie z budżetu szkolnego. Sposób i wysokość płac ustalane są każdego roku przez zarząd szkoły.

6.7 Pracownicy administracji szkoły podlegają dyspzycjom dyrektora szkoły.

Art. 7 Komitet Rodzicielski

7.1 Komitet Rodzicielski jest organem pomocniczym szkoły. Współpracuje z Zarządem Szkoły, czuwając nad wypełnieniem celów i zadañ szkoły.

7.2 Przewodniczący Komitetu i jego zastępca wchodzą z urzędu do Zarządu Szkoły.

7.3 Komitet Rodzicielski reprezentuje rodziców i opiekunów ucznów całej szkoły. Ma prawo występować do dyrektora i innych organów szkoły z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

7. 4. Komitet Rodzicielski ma prawo zwoływać zebrania rodziców (trójek klasowych). Przedmiotem zebrañ mogą być jedynie sprawy należące do kompetencji Komitetu.

7.4 Szczególnym polem działalności komitetu jest troska o dobro materialne szkoły. Komitet podejmuje decyzje i organizuje:

a) wszelkie imprezy szkolne z udziałem rodziców
b) upominki dla dzieci i nauczycieli
c) sprzedaż podręczników szkolnych

7.5 Członkowie Komitetu Rodzicielskiego nie otrzymują żadnych wynagrodzeñ związanych z pracą na rzecz szkoły.
7.6 Komitet nie posiada własnego konta bankowego. Działalność finansowa komitetu jest włącznona do budżetu szkolnego. Komitet moze proponowac wykorzystanie wypracowanych przez siebie srodków finansowych na konkretne cele szkoly.

7.7 Za swoją działalność Komitet odpowiada bezpośrednio przed ks. proboszczem.

Art. 8 Budżet szkoły

8.1 Źródła budżetu szkolnego:
– opłaty za szkolę
– dochody z imprez szkolnych
– donacje od osób prywatnych i organizacji
– inne dochody

8.2 Opłaty za szkołę i sposób ich dokonywania ustala zarząd szkoły

8.3 Za realizację budżetu odpowiada dyrektor szkoły. Szczegółową kontrolę finansów szkoły przeprowadza, dwa razy w roku, przewodniczący i zastępca komitetu rodzicielskiego

Art. 9 Walne Zebranie Szkoły

9.1 Walne Zebranie jest spotkaniem rodziców i Zarządu Szkoły, odbywa się raz w roku. Termin ustala Zarząd Szkoły.

9.2 Rodziców należy powiadomić o Walnym Zebraniu co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

9.3 Celem Walnego Zebrania jest przedstawienie rodzicom dzialności szkoły, a także wysłuchanie opinii oraz oczekiwań rodziców wobec szkoły.

9.4. Prawo zabierania głosu na Walnym Zebraniu mają tyko osoby należące do społeczności szkolnej dokładnie określeni w Art. 3

9.5 Zebranie jest prowadzone prezez ks. proboszcza. Na obrady składają się elementy:
– powitanie i modlitwa poprowadzone przes ks. proboszcza
– sprawozdanie dyrektora szkoły
– sprawozdanie przewodniczącego Komitetu Rodzicielskiego
– mogą być poproszeni o sprawozdanie koordynatorzy z zarządu lub pracownicy szkoły
– dyskusja nad sprawami wysuniętymi przez Zarząd oraz nad wnioskami rodziców
– może być przeprowadzone głosowanie w sprawach dyskusyjnych za zgodą proboszcza.

9.6 Obrady Walnego Zebrania protokułowane są przez sektetarza wybranego przed rozpoczęciem obrad. Nie może to być osoba z zarządu szkoły.

Art. 10 Likwidacja szkoły

10.1 Decyzja o likwiadacji szkoły może być podjęta przez ks. proboszcza

10.2 Dyrektor szkoły i przewodniczący Komitetu Rodzicielskiego przygotowują raport o stanie majątkowym szkoły przed ostateczną decyzją o likwiadacji.

10.3 W przypadku likwidacji szkoły, majątek i dokumenty szkoły są przejmowane przez parafię św. Ferdynanda.

Art. 11 Aneksy do Statutu

11.1 Regulamin szkoły (uczniowie i rodzice)
11.2 Regulamin Rady Pedagogicznej
11.4. Regulamin Komitetu Rodzicielskiego

Art. 12 Ważność Statutu

12.1 Niniejszy statut jest przygotowany dla dobra i prawidłowego funkcjonowania Polskiej Katolickiej Szkoły im. Św. Ferdynanda pod kierownictwem ks. proboszcza.
12.2 Zmiany do niniejszego statutu mogą być zatwierdzone wyłącznie przez ks. proboszcza za zgodą większości członków Zarządu Szkoły.
12.3 Statut niniejszy wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez proboszcza parafi sw. Ferdynanda.

Oryginalny statut
Chicago, 25 styczna 1996
Pierwsza rewizja statutu 2 października 2002
Druga rewizja statutu 10 marca 2011

_________________________________________
Ks. Zdzisław Troba, Proboszcz

bottom of page